Laatste standpunten

Jongsocialisten pleit voor een versterking van het sociaal overleg op Europees niveau. De sociale partners dienen niet slechts te worden betrokken bij het vastleggen van de Europese sociale normen, maar zouden meer algemeen moeten worden geconsulteerd over alle beslissingen met belangrijke socio-economische gevolgen op het niveau van de lidstaten of de hele Unie, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingsnormen. Bij het Europees interprofessioneel overleg is er nood aan een...

Het stakingsrecht is en blijft een fundamenteel recht voor alle werknemers en mag niet worden ingeperkt of onderworpen aan een minimale dienstverlening. Werknemers beschikken immers vaak over geen enkel ander drukkingsmiddel om hun belangen en rechten te verdedigen. Wel moet omzichtig omgesprongen worden met het stakingsmiddel. Pas als elke dialoog en eventueel minder ingrijpende actievormen zoals stiptheidsacties zijn uitgeput, kan een stakingsactie worden overwogen. Dit om het strategische...

Je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap zou je lot niet mogen bepalen. Discriminatie heeft geen plaats in onze maatschappij. In de praktijk zien we echter dat vrouwen per jaar nog steeds zo’n 23% minder verdienen dan mannen en dit over alle sectoren heen en ongeacht het arbeidsschema. Vrouwen maken meer gebruik van de diverse formules voor arbeidsduurvermindering om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. Bovendien blijven we ze weinig in topfuncties tegenkomen. Een versterking...

Voor vele kinderen en jongeren is een jeugdbeweging, culturele vereniging of sportvereniging de eerste kennismaking met het verenigingsleven. Jammer genoeg ondervinden verschillende kinderen en jongeren drempels om aan dit aanbod deel te kunnen nemen. Kinder- en jeugdorganisaties en sportverenigingen kunnen nochtans een positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkelingen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Denk hierbij maar aan de “werkingen voor maatschappelijk...

Een duurzame kringloopeconomie past niet langer in de grenzen van de natiestaat. Om een volwaardige duurzame economie uit te kunnen bouwen, moet een nieuw bestuursorgaan - dat de duurzame economie reguleert en handhaaft - op mondiaal niveau worden gecreëerd. Daarom pleit Jongsocialisten voor een hervorming van de VN Veiligheidsraad. Dit nieuwe bestuursorgaan wordt bevolkt door vertegenwoordigers van politiek economisch geïntegreerde blokken (EU, VS,...). Deze nieuwe raad beslist op dat...

Een belangrijke factor in het duurzaam energieverhaal is ervoor te zorgen dat we besparen op energieverbruik. Want de goedkoopste kWh is de kWh die we natuurlijk niet verbruiken. Energiebesparing stond de voorbije jaren hoog op het prioriteitenlijstje van de verschillende regeringen in ons land, maar naar aanleiding van de verschillende besparingsrondes kwamen energiebesparende maatregelen steeds meer onder druk te staan. Nochtans vormen die energiebesparende maatregelen voor heel wat...

Een duurzame economie is gestoeld op een sterk duurzaamheidsprincipe. Dit betekent dat de hervorming van ons economisch stelsel zal moeten leiden tot een reproduceerbare economie waarbij de ecologische pijler de basis vormt, waarop de economische pijler als middel wordt gehanteerd om sociale doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat de productie van goederen en diensten in de toekomst enkel kan en mag draaien op de rente van het natuurlijk kapitaal en niet langer inteert op de natuurlijke...

De Europese unie zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst van ons energiebeleid. Alleen door gezamenlijke inspanningen op Europees niveau worden onze duurzame doelstellingen echt mogelijk. Vooral omdat de productie van duurzame energie een pak variabeler is dan bij fossiele of nucleaire energieproductie. Het plotselinge verlies aan capaciteit zal op een innovatieve manier moeten worden opgevangen. Daarom pleit Jongsocialisten voor een Europees energienetwerk. Dat betekent dat zowel...

Om de kosten van de energiefactuur voor gezinnen met een lager inkomen te drukken eist Jongsocialisten de uitbreiding van het aantal gratis kWh energie en een bijkomende koppeling aan het inkomen. Zo krijgen gezinnen die minder verdienen meer gratis energie dan gezinnen met een hoger loon. Ook een verbreding van en strikte controle op de door de elektriciteitsproducenten gehanteerde sociale tarieven moet de kosten van de energiefactuur drukken voor gezinnen die het moeilijker hebben om aan...

Pagina's