Geen onderscheid meer op basis van geslacht, afkomst, leeftijd of seksuele geaardheid op de arbeidsmarkt.

Primaire tabs

Je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap zou je lot niet mogen bepalen. Discriminatie heeft geen plaats in onze maatschappij. In de praktijk zien we echter dat vrouwen per jaar nog steeds zo’n 23% minder verdienen dan mannen en dit over alle sectoren heen en ongeacht het arbeidsschema. Vrouwen maken meer gebruik van de diverse formules voor arbeidsduurvermindering om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. Bovendien blijven we ze weinig in topfuncties tegenkomen. Een versterking van de kinderopvang en thuishulp lijken net als het opleggen van quota voor topfuncties binnen de overheid en de raad van bestuur van grote bedrijven nodig.

Verder bemerken we een duidelijke achteruitstelling van allochtonen binnen onze arbeidsmarkt: ze zijn vaker werkloos, worden meer tewerkgesteld in de primaire en secundaire sector, in precaire statuten en verdienen doorgaans minder dan mensen die als Belg geboren zijn. We pleiten daarom voor steekproeven om werkgevers te controleren op racisme bij de invulling van vacatures. Grote bedrijven dienen bovendien een diversiteitsplan op te stellen waarin ze grondig bekijken hoe ze werknemers van buitenlandse afkomst kunnen aantrekken. Een andere groep die omwille van zijn afkomst problemen ondervindt, zijn personen uit een kansarme omgeving. Zij blijven nog te vaak in een vicieuze cirkel van weinig opleiding, slecht werk, ziekte en armoede zitten. Ons onderwijs moet hen een echt perspectief op sociale mobiliteit bieden en niet sociale ongelijkheden reproduceren.

We merken eveneens dat bepaalde leeftijdscategorieën uit de boot vallen. De werkzaamheidsgraad onder vijftigplussers ligt laag. Zij worden ver voor de pensioenleeftijd al afgeschreven en vinden zeer moeilijk een nieuwe job. Wij vragen dat hun ervaring gewaardeerd wordt en dat aangepast werk wordt voorzien voor diegenen die langer willen werken. Anderzijds hebben jongeren het moeilijker bij hun zoektocht naar een eerste job. Zij worden geconfronteerd met soms absurd hoge eisen van potentiële werkgevers.

Hieraan kan deels tegemoet gekomen worden door tijdens de opleiding al een stage te voorzien en het onderwijs meer op het bedrijfsleven af te stemmen. Werkgevers zullen echter ook moeten beseffen dat vaardigheden en motivatie belangrijker zijn dan diploma’s en anciënniteit. Wat Animo betreft zitten vijftigplussers en jongeren in hetzelfde schuitje en is er geen sprake van een generatiekloof. De impact van je seksuele geaardheid op je werkomstandigheden verdient eveneens aandacht. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn op zijn werkplek. We kunnen niet dulden dat holebi’s bespot worden op het werk. Ten slotte hebben personen met een handicap evenzeer recht op toegang tot de arbeidsmarkt, zoniet dreigen ze in armoede te vallen. Werkgevers moeten dus gestimuleerd worden om te investeren in aangepaste voorzieningen, zodat praktische drempels tot werk weggewerkt worden.

Standpunt categorie: