Opinie: Cumuls

Primaire tabs

Jongsocialisten is tegen het cumuleren van een parlementair mandaat met een lokaal uitvoerende functie. Daarom roepen we alle politici op, ook sp.a’ers, die verkozen zijn als parlementslid en momenteel nog burgemeester of schepen zijn om zich voor een van beide functies te laten vervangen.

"Een parlementair mandaat verdient 100% van iemands aandacht en er is genoeg talent binnen de partij om waardige vervangers te vinden voor de vrijgekomen mandaten", aldus de Jongsocialisten.

Fulltime parlementairen zijn essentieel voor onze democratie
In de rapporten die aan het einde van de legislatuur werden opgemaakt viel duidelijk op dat de meeste politici die een parlementair mandaat met een lokale uitvoerende functie combineren niet goed scoorden voor hun parlementaire werk. Parlementsleden met veeleisende lokale functies komen doorgaans maar half zo vaak naar commissievergaderingen als fulltime volksvertegenwoordigers. Ze geven ook de voorkeur aan besprekingen met een impact op het lokale bestuur en aan vergaderingen die op televisie te volgen zijn. Bij stemmingen volgen ze dan gewoon de partijinstructies omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn van de dossiers die ze goedkeuren.

Wie zich goed van zijn taak als parlementslid wil kwijten, moet dit fulltime doen. Zoveel is voor ons duidelijk als Jongsocialisten. Een parlementslid zou al zijn tijd moeten spenderen aan het opvolgen van dossiers, het onderhouden van contacten met experts en belangengroepen, het stellen van parlementaire vragen, het opstellen van wetsvoorstellen en het opvolgen van wetsontwerpen. Dan is het quasi onmogelijk om zowel een goede burgemeester of schepen als een goed parlementslid te zijn.

Het parlement zou het hart van onze democratie moeten zijn, maar al te vaak gedragen cumulerende parlementairen zich enkel als stemvee, waardoor de partijdiscipline op het inhoudelijke debat primeert. Voor hen is het belangrijker dat ze hun job op het lokale niveau goed doen, om zo de gunst van de kiezers bij de volgende verkiezingen weer veilig te stellen. Wie als schepen of burgemeester te veel tijd in Brussel doorbrengt, dreigt het verwijt te krijgen lokaal niet genoeg zichtbaar te zijn. Als we het parlementaire debat weer ten volle willen voeren, hebben we dus fulltime parlementairen nodig.

Ongeloofwaardige argumenten pro cumul
Volgens voorstanders van een cumul verhoogt het lokale ambt de band met de basis, maar parlementsleden die geen burgemeester of schepen zijn, weten even goed wat de lokale verzuchtingen zijn. Als gemeenteraadslid, tijdens zitdagen of gewoon door het dagelijkse contact met mensen op straat houden ook zij de vinger aan de pols.

Daarnaast is het argument dat burgemeesters of schepenen nodig zijn in Brussel om de lokale belangen te behartigen ongeloofwaardig. Als er een belangrijk dossier is voor een bepaalde gemeente, stad of streek kunnen burgemeesters of schepenen een parlementslid contacteren. Een netwerk van lokale uitvoerende mandatarissen hand in hand laten gaan met fulltime parlementsleden is de beste garantie op een volwaardige invulling van de verschillende mandaten.

Voor Jongsocialisten is de strijd tegen het cumuleren van een parlementair en een lokaal uitvoerend mandaat een kwestie van efficiëntie en respect ten opzichte van de kiezer. Wie een mandaat toevertrouwd krijgt, hetzij in een uitvoerende functie, hetzij als parlementslid, moet dat ernstig nemen en zich er honderd procent voor inzetten. Dit is niet mogelijk als je twee zulke functies wil combineren. Bovendien zouden zonder cumul nieuwkomers in de politiek meer kansen hebben om verkozen te worden, wat de vernieuwing van de politieke klasse alleen maar ten goede komt.

Oproep voor respect en tegen “uitzonderingen”
De voorbije legislatuur werd de mogelijkheid afgeschaft om als kandidaat op twee lijsten te figureren. Hiermee kwam een einde aan een populaire vorm van kiezersbedrog. Als jongsocialisten hopen we dat we nu ook het heilige politieke huisje van de cumul kunnen slopen.

Zowat alle Vlaamse politieke partijen kanten zich in hun statuten tegen het cumuleren van een parlementair mandaat met het ambt van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter. Tegelijkertijd voorzien ze echter uitzonderingen waardoor de cumul in de praktijk eerder de gewoonte is geworden. Jongsocialisten vraagt dan ook aan alle politieke partijen om vóór de eedaflegging van de parlementen de cumul te begraven.

Gemeenten en steden verdienen immers burgemeesters en schepenen die hun ambt niet als bijbaantje beschouwen. Parlementen verdienen beter dan te dienen als een veredeld college van burgemeesters en schepenen die zichzelf als onmisbaar beschouwen en in feite de politieke vernieuwing in de weg staan.

Nationaal Bestuur Jongsocialisten