Jongsocialisten reageert op het Vlaams regeerakkoord

Primaire tabs

Vertrouwen begint bij duidelijkheid. En dus zeggen we waar het op staat. Het regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD blinkt vooral uit in onleesbaarheid, vaagheid en taalkundige onmogelijkheden. Lees hieronder onze volledige reactie.

Na een eerste doorlichting van het regeerakkoord brengt Jongsocialisten graag de nodige duidelijkheid: burgers worden overgeleverd aan de wetten van de markt, waarbij de grootte van je portemonnee bepaalt of je de facturen kan betalen – en niet je noden of inzet.

Democratisch debat?
Het regeerakkoord lezen is een hele opdracht. Het 200 pagina’s lange document is een topper in vaagheid, spelfouten en taalkundige onmogelijkheden. Zulke onduidelijkheid maakt democratisch debat over de beleidsplannen van deze nieuwe Vlaamse regering (bewust?) heel moeilijk. Het regeerakkoord blinkt uit in niets zeggen en op de vlakte blijven over de belangrijke uitdagingen die er voor jongeren toe doen: betaalbare woningen, degelijke jobs voor jongeren, de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, toegankelijk hoger onderwijs, even pauzeren als je tijd voor jezelf nodig hebt, minder vervuiling van ons leefmilieu, internationale solidariteit … Over een wervend jeugdbeleid en participatie van burgers aan de politiek lezen we zelfs helemaal niets in het regeerakkoord – de Vlaamse Jeugdraad mocht het ook al ondervinden.

Aansluitend is het middenveld amper gehoord bij het tot stand komen van deze regering en haar beleidsplannen. De nieuwe regering vindt het middenveld nochtans belangrijk, getuige hun tekst – of bedoelen ze daarmee enkel Vlaamse vieringen en liberale businessclubs?

De luchtbel doorprikt: vijf asociale jaren
Zowel de media, het middenveld als de politiek zelf beginnen echter de vage luchtbel te doorprikken. Er staan ons vijf rechtse asociale jaren te wachten. Na een eerste lezing van het regeerakkoord en de verklaringen in de media van de nieuwe Vlaamse regering, springen ons als Jongsocialisten deze zaken in het oog:

1. Mobiliteit wordt herleid tot individueel autoverkeer. De ticketprijzen bij De Lijn gaan omhoog, het gratis abonnement voor senioren verdwijnt, Oosterweel gaat door zonder tracéveranderingen en de Ring rond Brussel zal verbreed worden. Leefmilieu, gezondheid, dagelijkse filerijders en onze portemonnee danken Bourgeois-I.
2. Het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan stijgen tot 1000 euro – plus 50% met andere woorden. Er wordt geen enkele inspanning gedaan om studeren toegankelijker te maken, integendeel. Weg democratisering! Tegelijkertijd zullen de universiteiten en hogescholen met 5% moeten besparen en dat ze nóg meer beroep moeten doen op privégelden. Onderwijs is echter een publiek goed dat altijd in publieke handen moet blijven. We vragen de Vlaamse regering om snel duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling mag zijn.
3. Langdurig werkzoekenden moeten tijdelijke jobs en gemeenschapsdienst doen bij bedrijven die hiervoor weinig tot geen loon en lasten voor moeten betalen. Gratis werk voor de werkgever, niets voor de werknemer.
4. Maatschappelijke problemen en opvoedingskwesties worden uit het takenpakket gehaald van leerkrachten. Hoe kunnen leerlingen opgevoed worden tot maatschappijbetrokken burgers als de leerkracht hier geen rol meer in mag spelen?
5. De combinatie arbeid-gezin wordt geprivatiseerd. Werkende ouders krijgen absolute voorrang bij (steeds meer private) kinderopvang en dienstencheques blijven fiscaal voordelig, terwijl anderzijds zaken als loopbaanonderbreking en deeltijds werken dreigen afgebouwd te worden. Zorgen voor jezelf of je gezin moet dus uit handen gegeven worden aan de markt. Bedankt gezinspartij CD&V!
6. De woonbonus wordt afgeschaft i.p.v. progressief hervormd. Hierdoor wordt het nog moeilijker voor jonge mensen om zonder steun een eigen woonst te verwerven. Tegelijk komt er minder sociale huisvesting dan nodig waardoor kleine inkomens zoals jongeren, alleenstaanden (ook veel senioren dus) en nieuwe samengestelde gezinnen nog meer uit de boot zullen vallen.
7. Energie en water zijn niet langer een basisrecht. Het gratis volume verdwijnt en de factuur wordt hierdoor nog groter voor gezinnen. Door deze verschuiving van solidaire belastingen naar asociale facturen treft rechts de gezinnen die ze zogezegd het meest willen helpen.
8. Er wordt gesnoeid in de uitgaven van de overheid, wat enorm kortzichtig is met een stagnerende economie. Nu zijn meer dan ooit publieke investeringen nodig om de economische motor weer in gang te trekken! Deze budgettaire striktheid zorgt ervoor dat belangrijke uitdagingen niet worden aangegaan.

Gesloten deuren, de zwakken betalen de rekening
Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan. Dat is het motto van het regeerakkoord. Hoewel de begroting nog moet worden opgesteld en elke minister nog een beleidsplan moet schrijven, hebben wij als Jongsocialisten geen vertrouwen in de plannen van Bourgeois en co. Dit is nu al duidelijk: burgers worden overgeleverd aan de wetten van de markt, waarbij de grootte van je portemonnee bepaalt of je de facturen kan betalen – en niet je noden of inzet. De overheid wordt een bedrijf, burgers worden klanten, en jongeren hebben geen geld in hun zakken en doen er blijkbaar niet meer toe.

Bourgeois-I staart zich blind op haar economisch liberale ideeën en gooit bewezen werkende oplossingen de vuilbak in. De ondernemers dansen nu al de rondedans in volle vreugde en vrijheid: hen wordt “zuurstof verleend”, zij krijgen een stevige boost. Het gewone volk wordt geresponsabiliseerd, geactiveerd en gestigmatiseerd. Zo wordt het duidelijk waar het rechts om te doen is: de sterksten sterker maken, en de zwaksten aan hun lot overlaten. Wat een contrast met waar de voorbije regeringen aan bouwden.

Bouwen aan de toekomst
Een deel van Vlaanderen heeft gekozen voor dit harde rechtse beleid maar zal in de volgende vijf jaar van een koude kermis thuiskomen. Het is nu al duidelijk dat de socialisten nodig zijn om iedereen een menswaardig bestaan te gunnen waarbij we werken om te leven, niet leven om te werken. Jongsocialisten staat alvast klaar om de komende jaren samen met alle linkse krachten op de barricaden te staan tegen onrechtvaardig rechts, en tegelijk te bouwen aan een alternatief, solidair en rechtvaardig Vlaanderen.

Het bestuur van Jongsocialisten